Imádkozzunk

Jézus mondja: "és amikor imádkozol ne légy olyan mint a képmutatók, akik gyülekezetekben az utcán szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek elvették jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok ne legyetek sok beszédűek mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti Atyátok mire van szükségetek, mielőtt kérnétek Tőle." Máté 6:5-8 

Békesség az olvasónak!

"Ha (ellenfeleink) csak azon lovagolnának, hogy a jó cselekedeteket a miénknek kell nevezni, én azzal vágnék vissza, hogy amikor a mindennapi kenyeret kérjük Istentől, azt is a miénknek hívjuk. Ugyan mi mást hozhatnának ki a birtokos szerkezetből, mint azt, hogy Isten... ingyen kegyelméből a miénk lesz az, ami másképpen egyáltalán nem a miénk? Tehát vagy nevessék ki képtelenségként ugyanezt az Úri imádságban is, vagy ne tartsák többé nevetségesnek, hogy amit jó cselekedeteinknek nevezünk, azokban semmi sem a magunk tulajdona, hanem minden az Isten bőkezűségéből származik " (Kálvin: A keresztyén vallás rendszere) .

Bibliaolvasó Kalauzunk éves igéje (1Kor 15,58) Isten és az ember munkálkodásáról beszél. Kálvint és kortársait különösen foglalkoztatta annak a kérdése, hogyan viszonyul egymáshoz Isten munkája és az ember munkája, mit tehet meg az ember önállóan, és miben kapja az erőt, bölcsességet, tehetséget Istentől. Végső soron az emberi szabad akarat kérdése is ebbe a gondolatkörbe tartozott. Kálvin szerint mindenünk, amink van, „Isten bőkezűségéből származik”. Ő ezzel megoldja a dilemmát, amelyet filozófiai síkon nagyon sokan ezzel még egyáltalán nem tekintettek lezártnak. Valóban nem ilyen egyszerű a kérdés, hiszen Kálvin igazságának elismeréséhez bibliai gondolkodásra és Istentől elnyert szívre van szükség. Ezek nélkül hogyan is láthatnánk meg, naponként mennyi mindent kapunk szerető Atyánktól? A református keresztyén ember ezért is naponkénti bibliaolvasó, akinek ez nem terhes kötelesség, hanem egyedülálló lehetőség, hogy újra és újra feltöltekezhessen azzal a munícióval, amely segíti őt abban, hogy helyesen, „Isten szerint” lássa önmagát és az őt körülvevő világot. Ebben az esztendőben lehetőségünk lesz végigolvasni gondolatébresztő kommentárokkal az Ószövetségből Ézsaiás könyvét, Ezsdrás, Nehémiás és Eszter könyvét, a Zsoltárok első könyvét (1–33), az Énekek énekét és Jeremiás siralmait, Dániel és Hóseás könyvét; az Újszövetségből Lukács evangéliumát, az Efezusi levelet, Péter első és második levelét, János második és harmadik levelét, Júdás levelét és a Jelenések könyvét. Adjon ehhez segítséget mindnyájunknak a 2016-os Bibliaolvasó Kalauz!

Pecsuk Ottó

BEVEZETÉS A MAGYARÁZOTT BIBLIAI KÖNYVEKHEZ

2018. April 25.

Az egyházi ének és zene, valamint a lelkésztovábbképzés vasárnapja

A 2016. évi BIBLIAOLVASÓ KALAUZ szerinti mai ige:


Jel 13,11-18: "...megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel..." (14)

Szellemgyógyászat, átoklevétel, auragyógyítás. "Mindegy, csak használjon!" A kétségbeesett beteg emberek évente milliókat fizetnek olyan gyógymódokra, amiknek a szellemi hátterével nincsenek tisztában. Talán gyógyulni látszik a test, de közben a lélek fogságba kerül. "Két szarva volt, mint a Báránynak" (11), de káromló szavakat szólt. Úgy tűnt, Istentől való, de mégsem. Mielőtt kétséges gyógyítókhoz és gyógymódjaikhoz fordulunk, merjük-e megkérdezni Isten véleményét ezzel kapcsolatban?

Ének: RÉ 171 MRÉ 354

Kapcsolódó bibliai igék: IÉ Jel 13,11-18 , 5Móz 22,1-12

Imádkozzunk egyházunk lelkészképző intézményeiért és az ott tanuló lelkészjelöltekért.

Hálaáldozatunk: támogassuk adományainkkal az egyházkerületünk által fenntartott teológiai kart vagy akadémiát!

Rövidítések:

MRÉ A Tanácskozó Zsinat által kiadott énekeskönyv (1996)
RÉ    A Református Énekeskönyv (1949)
HK    Heidelbergi Káté
HH    Második Helvét Hitvallás
H      Hallelujah énekeskönyv
     Az Igazság és Élet lelkipásztori folyóirat által ajánlott igehírdetési alapige

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA, BUDAPEST, 2015
Szerkesztette: Vincze Ottó és Pecsuk Ottó
Felelős kiadó: Galsi Árpád

NAPONKÉNTI IMÁDSÁGAINK AJÁNLOTT TÉMÁI:

VASÁRNAP  Isten igéje.
Adjunk hálát a nyugalom napjáért! Dicsőítsük Jézust feltámadásáért! Könyörögjünk az evangélium terjedéséért, az istentiszteletek áldásáért, hogy az Úr szaporítsa a gyülekezetet az üdvözülőkkel, s munkálkodjék bennük is igéjével!

HÉTFŐ  A munka.
Köszönjük meg, hogy van munkánk és munkaképesek vagyunk! Könyörögjünk a munkanélküliekért, s a munkanélküliség megszűnéséért, munkánk eredményességéért, s azokért, akik már nem tudnak dolgozni!

KEDD  Házasság, család.
Adjunk hálát Isten teremtési rendjéért! Könyörögjünk, hogy minél többen hittel kössenek házasságot, merjék vállalni egymást, tartsanak ki egymás mellett, vállaljanak több gyermeket! Könyörögjünk a sokgyermekes családokért! Kérjük Istent, hogy készítsen meghitt beszélgetéseket házastársunkkal!

SZERDA  Gyermekeink, ifjúságunk.
Kérjük Istent, hogy adjon vágyat a szívükbe az ige után, adjon nekik erőt ellenállni a kísértéseknek! Valljuk meg, hogy mi, felnőttek sokszor elhanyagoltuk és megbotránkoztattuk őket! Könyörögjünk, hogy egyházi iskoláinkban evangéliumi szellem uralkodjék!

CSÜTÖRTÖK  Népünk és világunk.
Könyörögjünk a világ békességéért, éhezőkért, elnyomottakért. Imádkozzunk népünk kenyeréért, lelki ébredéséért, a határon túl élő testvéreinkért, s az ország vezetőiért, hogy legyenek eszközzé Isten kezében, hogy ?nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben? (1Tim 2,2)!

PÉNTEK  A szenvedők.
Valljuk meg bűnbánattal, hogy minden nyomorúságnak magunk vagyunk az oka, mert elhagytuk Istent! Köszönjük meg, hogy Isten még a próbákat is javunkra tudja fordítani! Hozzuk elé a betegeket, gyászolókat, árvákat, elesetteket, a szeretetotthonok lakóit és szolgálattevőit, diakónusait!

SZOMBAT  A misszió.
Könyörögjünk a misszióban szolgálókért, a hitük miatt veszélyben élőkért, lelkipásztorokért, teológiai hallgatókért, bizonyságtevő keresztyénekért. Kérjük az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba, s mutassa meg nekünk is, mi a feladatunk gyülekezetünkben, környezetünkben!

Cseri Kálmán

A BIBLIA OLVASÁSA

„...buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” 1Kor 15,58

Pál apostol egy igeversben levonja a következtetést mindabból, amit hosszú verseken át Isten Szentlelke által megfogalmazott Krisztus feltámadásáról és a mi feltámadásunkról: ha Krisztus diadalmaskodott a halál erői felett, akkor a hétköznapoknak, a földi életnek van értelme. Isten Jézus Krisztusban diadalt ajándékozott nekünk a halál-erők felett. Így élheti meg az ember Krisztusban a maga diadalát, megnyerve hitét, földi életének értelmét, a másik emberrel való közösségét és jövőjének reménységét. Enélkül azonban az emberen a hiábavalóság érzése lesz úrrá. Ezt nemcsak a Prédikátor vallja meg őszintén (Préd 1), hanem a zsoltáros (Zsolt 90,10), sőt maga Pál apostol is, mert „ha Krisztus fel nem támadt…” (1Kor 15,17): – üres az igehirdetésünk és a hitünk (14), – szánalomra méltó az életünk (19), – hiábavaló a jó erkölcsben maradni (33), – szenvedést vállalni felesleges áldozat (31); – az igehirdetés nem más, mint filozófia és retorika; – a hit az emberi kultúra egy része csupán. Krisztus feltámadása nélkül olyan az élet és a hit is, mint a kozmosz tömegvonzás nélkül, elemeire hullik szét a semmibe, és nem marad egyéb nekünk, mint az „együnk és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk” (32) szabadossága, azaz a „carpe diem” lelkülete. Krisztus feltámadása azonban értelmet ad a hétköznapoknak, mert a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban, ezért érdemes szilárdnak, rendíthetetlennek és buzgónak lenni; érdemes kitartani, szolgálni, lemondani, áldozatot hozni, megbocsátani, a krisztusi ügyért szenvedést vállalni, nem csak önmagunknak élni. Ez a buzgóság nem vakbuzgóság. Ez a szilárdság nem másokat kínzó kegyetlen kegyesség. Érdemes és lehetséges úgy szilárdnak lenni, hogy ez a szilárdság elsősorban saját magam felé irányuló szigor, míg mások felé nyitott krisztusi szeretet.

Steinbach József

Protestáns biblia

ONLINE PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ (revideált) BIBLIA
(REVISED NEW TRANSLATION BIBLE)

Az 1975-ben megjelent teljes Szentírás héber és görög eredetiből fordított szövegének revízióját olvasói észrevételek és hozzászólások figyelembevételével revíziós bizottság készítette el. Nyelvezete az eredetihez való hűség mellett a mai beszélt magyar nyelvet tükrözi. Megjelent a Vizsolyi Biblia 400 éves jubileumára, 1990-ben.

 


AZ OLVASÓ SZÍVES FIGYELMÉBE!

A Bibliaolvasó Kalauz szerkesztői ezúton fejezik ki hálás köszönetüket az Olvasók rendszeres imádságaiért és az írásban vagy szóban közölt megjegyzéseikért. Bizalommal kérjük, hogy hordozzák továbbra is imádságaikban a szerkesztők és munkatársak szolgálatait, hogy Urunk használni tudja a Kalauzt egyházunk lelki megújításában és építésében. Megjegyzéseiket, észrevételeiket, javaslataikat kérjük, hogy levélben küldjék az alábbi címre:

A Magyarországi Református Egyház
Kálvin János Kiadója ? Bibliaolvasó Kalauz
BUDAPEST XI., Bocskai út 35. 1113
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

Az a szívbeli vágyunk és kívánságunk, hogy a Bibliaolvasó Kalauz a magyar reformátusok közös bibliaolvasó vezérfonala legyen. A történelem viharai nagyon szétszórták nemzetünket és így egyházunk tagjait is. Megközelítőleg annyi református él országhatárainkon kívül, mint az anyaországban. Kalauzunk szeretne az egyik összekötő kapocs lenni a világ sok országában a közös református gyökerekből élő és hitét megvalló magyar reformátusság nagy családja számára. Sok szeretettel buzdítunk minden testvérünket arra, hogy olvassa rendszeresen, naponként Isten igéjét, és imádkozzon áldásaiért. Határok, óceánok vannak közöttünk, de semmi sem tud elszakítani minket egymástól, mert egy a hitünk, reménységünk és szeretetünk, Megváltó Urunk, Jézus Krisztus anyaszentegyháza és szeretett szülőhazánk iránt.

A magyar református kegyesség gyakorlásának nagyon fontos része az éneklés. Sok szeretettel ajánljuk Testvéreinknek a gyülekezeti alkalmakon és a családi együttléteken a zsoltárok és dicséretek buzgó éneklését. Ezért ajánlunk minden napra egyegy éneket is. Ez az ének valamilyen módon kapcsolódik napi igeszakaszunk üzenetéhez is. Mivel jelenleg két Énekeskönyvet használunk, mind a kettőnek a sorszámát közöljük: RÉ – az 1949 óta kiadott Énekeskönyv és MRÉ – a Tanácskozó Zsinat által 1996-ban kiadott Énekeskönyv. 2013 óta a vasárnapi elmélkedés alatt közöljük az Igazság és Élet lelkipásztori folyóirat által igehirdetési alapigeként ajánlott textust is (IÉ).

Húsvét

Megint eltelt egy év, és újra ünneplünk. De vajon mit? Egyesek szerint a tavasz eljöttét, a frissességet, a meleget. Másokat nem érdekel az egész, és van, ki csak arra gondol, hogy most aztán jól megszedi magát, és minden jófélét ehet-ihat, ami csak belefér.

HúsvétAzonban a húsvét nem (csak) erről szól. A mai világban a hagyományok elfelejtődtek, az ünnep elvesztette jelentőségét. Talán joggal kérdezheti meg egy-két fiatal, hogy végül is mit ünneplünk meg. Nem hall róla az iskolában, a szülei nem tudják, illetve nem beszélnek róla. Mára a húsvét összefügg a tavaszi szünettel, a locsolkodással, a pénzszerzéssel, vagy éppen a családi kirándulással. Mi is a húsvét? Csillagászatilag a tavaszi napforduló után eső első holdtöltét követő vasárnap. Kiszámítása bonyolult, és mindig más időpontra esik. Azonban a vasárnap és hétfő fix pont. Ezt az ünnepet előzi meg a negyven napos böjt időszaka, és a virágvasárnap, melyen Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezünk meg. Azután bibliai naptárunkban a nagypéntek következik, melyet sötét, fekete betűkkel jelölhetnénk meg. Ez a nap gyásznap, az emberiség gyásznapja. Ezen a napon halt meg a kereszten Jézus, Isten fia, a Megváltó. Azonban három napra rá legyőzte a halált, és feltámadt. Ezt ünnepeljük meg húsvét alkalmával. Talán elsiklunk a szavak súlya felett. A leglényegesebb dolgokat emberi ésszel szinte fel sem tudjuk fogni. Az első, hogy meghalt, de értünk, miattunk. A második, hogy feltámadt, de értünk, miattunk. A történetet mindenki ismeri. Számtalanszor hallhatta a templomban, gyermekkorában, sőt talán a TV-ben is. A történetnek hitele van: tudományosan bizonyították, olvashatjuk a Bibliában, sőt más nem keresztyén vallások is megemlékeznek Jézusról. A történet tény. Megtörtént. De sajnos nem ismerjük fel igazi mondanivalóját. Képzeljük el mindezt egy kártyajátékban. A példa egy kicsit bizarr, de jó szemléltető eszköz: Az ember a bűnbeeséskor eljátszotta a lapját. Most azonban Isten felajánlott egy nyerő lapot, ami mindent visz. Ami megment a teljes bukástól. Ami visszaadja a reményt, hogy győztesként távozzunk az asztaltól. Választás előtt állunk: elfogadjuk a segítséget, és biztosan nyerünk, vagy megyünk a saját fejünk után, és elveszítjük a játékot, és ezzel az örök életet. Azért választottam ezt a példát, mert tudom, hogy nem sokan fogadják el a segítséget. Megvallom, bárkitől én se. De most Isten ajánlja fel a segítségét. Jézus Krisztust, az ő fiát, hogy ne vesszek el, hogy győztesen álljak fel az asztaltól. És ezt a segítséget ne szégyelljük! Most a Gonosz keverte és osztotta a kártyát. A félelmetes kártyabűvész, a biztos kezű csaló. Nincs semmi esélyünk, csak akkor, ha Jézus velünk van. A Megváltó a ?kártya?, de most megfordul a helyzet: ő tart minket a kezében, és nem mi őt. Könyveket lehetne írni Jézus Krisztusról, és a hasonlatokról, melyet az ember szegényes fantáziája talál ki. Mindnek a lényege ugyanaz lenne: Isten elküldte az emberiségnek a fiát, Jézus Krisztust, hogy az ő halála által megmentse a biztos haláltól az embert. A mi feladatunk csak az, hogy ezt a kegyelmet, ezt az ajándékot elfogadjuk. Végezetül egy idézettel zárnék, ami a Biblia központi, legfőbb mondanivalója: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Ján. 3,16)